X

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Melden van klachten
en misverstanden

Taxiwerq heeft een gedragscode die alle werknemers en relaties aanspoort om professioneel en naar goed geweten te handelen. Toch een klacht of een probleem?

Dan proberen we eerst in goed overleg tot een oplossing te komen, samen met de werknemer over wie de klacht gaat. Belangrijk is dat de klacht gaat over jouw eigen ervaring(en) met Taxiwerq. Taxiwerq mag geen inhoudelijke informatie verstrekken aan derden.

Klachtenprocedure

Lukt het niet om de situatie in goed overleg op te lossen?

Dan kun je:

  1. telefonisch contact opnemen met mevrouw L. Mennenga op telefoonnummer 0528- 287401;
  2. het klachtenformulier invullen.

Wanneer je schriftelijk een klacht wilt indienen, kun je het klachtenformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtbehandelaar te informeren. Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, hebben wij zoveel mogelijk informatie van jou nodig. Daarom zijn alle velden verplicht bij het invullen van het klachtenformulier. Niet volledig ingevulde klachtenformulieren kunnen we niet in behandeling nemen.

Alles ingevuld en dan?

Je kunt het formulier direct per e-mail versturen (l.mennenga@thomasslenters.nl), eventueel voorzien van bijlage(n). Je kunt er ook voor kiezen om dit formulier te printen, in te vullen en met eventuele bijlage(n) op te sturen naar Taxiwerq t.a.v. mevrouw L. Mennenga

Wat gebeurt er daarna?

Binnen 2 weken nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, sturen we je een ontvangstbevestiging en laten we je weten wie je klacht gaat onderzoeken. Hij of
zij neemt telefonisch contact met jou op om de klacht te bespreken. Als wij de klacht (direct) kunnen oplossen, dan zullen wij dat uiteraard doen. Als tijdens een gesprek met onze klachtbehandelaar blijkt dat jij de klacht als afgehandeld beschouwt, dan ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij streven ernaar de klacht zo snel mogelijk te behandelen, maar in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst. Als de behandeling van de klacht langer dan 6 weken zal duren, dan laten we je dit schriftelijk weten. Na afhandeling van de klacht wordt deze nog maximaal 6 maanden bewaard.

Bescherming en rechten van de beschuldigde
Als er een klacht is over een van onze werknemers, dan brengen we hem of haar hier gewoonlijk van op de hoogte. Meestal doen we dit binnen 5 werkdagen. Deze periode kan worden verlengd als de kans bestaat dat er bewijs wordt vernietigd of dat het onderzoek wordt belemmerd. Werknemers tegen wie een onderzoek is ingesteld hebben het recht zich te verdedigen tegen de aantijgingen en in beroep te gaan tegen nadelige bevindingen of besluiten.

Antidiscriminatiebeleid
Nee tegen discriminatie en ja tegen diversiteit.

Taxiwerq staat en gaat voor gelijke behandeling. Om die reden staan wij het niet toe dat er gediscrimineerd wordt op grond van o.a. godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeuren, ras en geslacht. Wij staan 100% achter al onze werknemers die niet meewerken aan discriminatie. Wij voeren een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder onze werknemers te voorkomen. Lees in ons antidiscriminatiebeleid in het bedrijfs- en verzuimreglement welke maatregelen wij onder andere nemen.

Wanneer jij het gevoel hebt dat Taxiwerq jou gediscrimineerd heeft op 1 van bovenstaande (persoonlijke) kenmerken, willen wij jou graag verwijzen naar ons klachtenformulier.